Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.
Menü

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) -et ide kattintva tudja megjeleníteni PDF formátumban:
https://www.best4pets.hu/custom/best4pets/image/data/DOC/Altalanos-Szerzodesi-Feltetelek-2019-11-01-OPA-Kft.pdf

 

Hatályos: 2019. november 1-től visszavonásig.

Tartalom
1. Cél, hatály........................................................................................................................... 2
2. A Szolgáltatóra vonatkozó adatok..................................................................................... 2
3. A weboldalon folytatott tevékenység ................................................................................ 2
4. A weboldal használatára vonatkozó feltételek.................................................................. 3
4.1. A weboldal használatához kapcsolódó felelősség........................................................ 3
4.2. Szerzői jog....................................................................................................................... 3
5. A weboldalon történő vásárlás........................................................................................... 4
5.1. Regisztráció .................................................................................................................... 4
5.2. A megrendelés folyamata............................................................................................... 5
5.3. Ajánlati kötöttség, a szerződés létrejötte....................................................................... 5
5.4. Díjfizetés.......................................................................................................................... 6
5.5. Számla kiállítása............................................................................................................. 7
5.6. Szállítás........................................................................................................................... 7
6. Az elállási jog gyakorlása................................................................................................... 7
7. Az elállási jog gyakorlása V.I.P. tagnak minősülő Felhasználó esetében........................ 9
8. Szavatosság ....................................................................................................................... 9
8.1. Kellékszavatosság.......................................................................................................... 9
8.2. Termékszavatosság...................................................................................................... 10
8.3. Jótállás.......................................................................................................................... 11
8.4. Szavatossági, jótállási igények érvényesítése panaszkezelés.................................... 11
9. További jogérvényesítési lehetősége............................................................................... 12
9.1. Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál............................................................... 12
9.2. Békéltető testület eljárásának kezdeményezése......................................................... 12
9.3. Panasztétel kezdeményezése az európai uniós vitarendezési platformon................ 12
9.4. Bírósági eljárás kezdeményezése ................................................................................ 12
1. Melléklet: Elállási/Felmondási nyilatkozatminta ............................................................ 13

 

A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a

https://www.best4pets.hu/ honlapon (a továbbiakban: weboldal) elérhető szolgáltatások

igénybevételének az igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának fel-
tételeit. A weboldal használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet a jelen

ÁSZF nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják. Az egyes szolgáltatá-
sokra vonatkozó egyedi feltételek az adott szolgáltatásnál az ÁSZF rendelkezésein felül ke-
rülnek feltüntetésre. A Felhasználó az Ő.P.A. Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) weboldalára

történő belépéssel, így különösen a Szolgáltató által nyújtott bármely szolgáltatás igénybe-
vételével és a weboldal használatával elfogadja és tudomásul veszi a jelen ÁSZF-ben és a

Szolgáltató – mint egyben Adatkezelő – Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatójában
foglaltakat.

1) Az ÁSZF célja a weboldal használatával kapcsolatos szabályok rögzítése és a webolda-
lon történő vásárláshoz szükséges szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása,

módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása,

valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése a vonatkozó és mindenkor ha-
tályos jogszabályok alapján. Ilyen jogszabály az ÁSZF hatályba lépésekor különösen:

• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.);
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

2) Felhasználó – egyben, mint az adatkezelési vonatkozásban Érintett – személyes adatai-
nak kezeléséről az Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető a

weboldal bármely oldalán a láblécben.
3) A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet a jelen ÁSZF
nem tartalmaz, a weboldalon elérhető tájékoztatások nyújtják.
4) A jelen ÁSZF nyelve magyar.
5) Szolgáltató nem veti alá magát semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek.
6) Az ÁSZF időbeli hatályát a fedlapon és oldalanként a láblécben szereplő dátum jelzi. Az
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-ét bármikor módosítsa és új ÁSZF-et tegyen
közzé honlapján. Új verzió hatályba lépésével a korábbi verzió hatályát veszti.

neve: Ő.P.A. Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság.

(Ő.P.A. Kft.)
adószáma: 11961514-2-43
székhelye: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 158.
képviseli: Őri-Korompai Eszter Judit ügyvezető
e-mail címe: info@best4pets.hu
weboldala: https://www.best4pets.hu/
telefonszáma: +36 30 697 1676

1) A Szolgáltató a weboldalon prémium minőségű kutyatápok és felszerelések (a további-
akban együtt: termék) kiskereskedelmi értékesítésével foglalkozik, valamint ezekhez
kapcsolódóan vagy akár ezekről teljesen függetlenül a felhasználók érdeklődésére szá-

mot tartó írásokat, blogcikkeket hoz nyilvánosságra a szerzői jog védelme alatt.

2) A weboldalon feltüntetett árak forintban értendőek és tartalmazzák a mindenkor hatályos
általános forgalmi adóról szóló jogszabályok szerint a Szolgáltatóra és/vagy a termékre
vonatkozó általános forgalmi adót (ÁFÁT).

3) Amennyiben a Felek eltérően nem állapodnak meg, a szállítás területe kizárólag Magyar-
ország területe.

4) A Szolgáltató a termékhez kapcsolódó egyéb, ingyenesen vagy díjfizetés ellenében letölt-
hető segédanyagokat is biztosíthat a weboldalán.

5) A Szolgáltató a weboldalán lehetővé teszi személyesen nyújtott szolgáltatásai igénylését
is.

1) Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy
Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni
károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget
megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
2) Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért.

3) A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik sze-
mélyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Fel-
használó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató

ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések fel-
derítése érdekében.

4) A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat
(például kommenteket) a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett
tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység
folytatására utaló jeleket keresni.

5) A Szolgáltató weboldala, aloldalai olyan linkeket tartalmazhatnak, amelyek más szolgál-
tatók oldalaira vezethetnek. E más szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevé-
kenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

6) A Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létre-
jött megállapodás megszűnik, ha a szolgáltatás igénybevétele regisztrációhoz kötött és

a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztráci-
óját.

1) A Szolgáltató a weboldal és a hozzá tartozó közösségi oldal tekintetében hozzájárul ah-
hoz, hogy a Felhasználó az oldalak üzemeltetőjének a szellemi termékét képező tartal-
makat olvassa és kizárólag személyes információ szerzésre felhasználja. A weboldal és

közösségi oldal üzemeltetője, mint jogtulajdonos nem járul hozzá e közzétett tartalmak
üzleti célú felhasználásához, és annak változatlan, vagy nagy mértékben hasonló módon

történő átvételéhez vagy felhasználásához. A jelen feltételek tudomásulvételével a fel-
használó egyúttal aláveti magát a magyar szerzői jog és a weboldal üzemeltető cég szék-
helye szerinti hatáskörrel rendelkező magyar bíróság illetékességének is.

 

2) Amennyiben a Szolgáltató a weboldal tartalmát harmadik személy honlapján bizonyítha-

tóan azonos vagy hasonló formában észleli, másolt oldalanként 200.000 Ft/hónap, azaz

kétszázezer forint havidíj összegű kötbért számláz a jogtalan felhasználónak. Másolt ol-
dalnak minősül az is, ha az átvétel a teljes oldal tartalom 20%-ánál nagyobb mértékben

tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. Az átvétellel a felhasználó kifejezet-
ten elfogadja ezen kötbér megállapodást.

A weboldal tartalmának megtekintéséhez, valamint a weboldalon történő megrendeléshez,

regisztráció nem kötelező, azonban – amennyiben a Regisztrációt a Szolgáltató lehetővé te-
szi a weboldalán – a regisztráció jelentősen hozzájárulhat a többszöri vásárlás megkönnyí-
téséhez.

1) A weboldalon regisztráció nélküli vásárlás is lehetséges, a Szolgáltató a többszöri vásár-
lás egyszerűsítése érdekében ajánlja regisztráció igénybevételét.

2) A Szolgáltató a weboldalon regisztrációs lehetőséget működtet, a Felhasználó a weboldal
menüjében megtalálható „Belépés” gombbal elérhető aloldalon a „Hozz létre saját fiókot”
linkre kattintva regisztrálhat a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével (e-mail cím,

jelszó, vezetéknév, keresztnév, telefonszám). A „Regisztráció” feliratra kattintást köve-
tően a regisztrálás megtörténik, melyről a weboldalon a „Regisztrációja elkészült!” üze-
net, valamint a megadott e-mail címre küldött e-mail ad visszajelzést. A rögzített adatokat

a Felhasználó bármikor módosíthatja.
3) A kezelt adatok köre és célja: név (vezetéknév, keresztnév) – azonosítás; e-mail cím –
kapcsolattartás; telefonszám – kapcsolattartás.

4) Az érvényes regisztráció feltétele, hogy a Felhasználónak az oldalon található jelölőnégy-
zet kipipálásával elfogadja a jelen ÁSZF-et.

5) A Felhasználó jogosult bármikor a regisztrációjának törlését kérni az info@best4pets.hu
e-mail címre küldött üzenettel is, lehetőleg a „Tárgy” mezőben a „Regisztráció törlése”
szavak feltüntetésével. Ilyen tartalmú üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles

haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. A Szolgáltató a Felhasználó fel-
használói adatait a törlést követően eltávolítja a rendszeréből, ugyanakkor ez nem érinti

a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, illetve

az adatkezelési szabályok szerint megfelelő jogalap alapján történő további adatkeze-
lést. Törölt adatok visszaállítására nincs mód, a Felhasználó újbóli regisztrációval kerül-
het vissza a Szolgáltató rendszerébe.

6) A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a

Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztrá-
ció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles

haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik sze-
mély a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.

7) A Felhasználó a regisztráció során megadott személyes adatait szükség szerint frissíti
annak érdekében, hogy azok aktuálisak, pontosak és a valóságnak megfelelőek legyenek.

1) A Szolgáltató a honlapján a „Vásárlás előtti tájékoztatás” pontban (aloldalon) nyújt tájé-

koztatást a vásárlással kapcsolatos lényeges tudnivalókról.

2) Az egyes termékkategóriák tulajdonságait a Szolgáltató a weboldalán mutatja be („Rész-
letek”). A Felhasználó az adott termék választását a „KOSÁRBA” vagy a „KOSÁRBA RA-
KOM” gomb megnyomásával jelezheti.

3) A választott termék áráról, a szállítási díjról és a szállítási határidőről a termék kiválasz-
tását követően a Szolgáltató a „Kosár” megtekintésével is tájékoztatást ad.

4) A kosár összeállítása után a vásárlás a „TOVÁBB A PÉNZTÁRBA” gomb megnyomásával
folytatható. A szállítási adatok (vezetéknév, keresztnév, irányítószám, település, utca,
házszám, emelet, ajtó, telefonszám) megadása után a „Tovább a szállítási módokhoz”

gomb megnyomásával lehet tovább lépni. A képernyőn a rendelés összesítése figyelem-
mel kísérhető, illetve a „Vissza a kosárba” gomb segítségével lehet visszalépni.

5) A szállítási mód (Házhozszállítás futárszolgálattal, GLS csomagpont) választása után a
tényleges kiszállítási cím megadása (Pl. Futárszolgálat esetében: Irányítószám, Város,
Utca, Házszám, Emelet, Ajtó) megadása szükséges. A képernyőn a rendelés összesítése

figyelemmel kísérhető. A Felhasználó a „Tovább a fizetési módokhoz” gomb megnyomá-
sával léphet tovább.

6) A fizetési mód (Banki átutalás – előre utalás, Utánvétel) választása után a számlázási
cím megadása (megegyezik a szállítási címmel vagy más számlázási cím) megadása
szükséges. A képernyőn a rendelés összesítése figyelemmel kísérhető. A Felhasználó a
„Tovább az összegzéshez” gomb megnyomásával léphet tovább.
7) Az Összegzés funkció a megrendelés minden rögzített elemét bemutatja a felhasználó

részére annak érdekében, hogy a megrendelése előtt áttekinthesse, hogy mindent az ak-
tuális igényei szerint adott-e meg. Adatbeviteli hibák esetén javíthat a megadott adato-
kon. A „MEGRENDELEM” gomb megnyomásával a megrendelés véglegesítésre kerül.

8) A sikeres megrendelésről a weboldalon („RENDELÉSÉT FELVETTÜK!”), valamint e-mail-
ben kap megerősítést. Amennyiben a megrendelés rögzítése után (pl. a visszaigazoló e-
mailben) észlel hibás adatot azt haladéktalanul, de legfeljebb 24 órán belül köteles jelezni

azt a Szolgáltató felé.

1) A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, auto-
matikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaiga-
zoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott

adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátu-
mát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát,

szállítási költséget és a fizetendő végösszeget.

2) E visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásá-
nak minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között. E

szerződést a Szolgáltató iktatja, az iktatószám megegyezik a rendelésszámmal. A szer-
ződés a Felhasználó által utólag a Szolgáltatóval egyeztetett időpontban és helyszínen

tekinthető meg.
3) Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48

órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaiga-
zoló e-mailt.

4) Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visz-

szaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szol-
gáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.

5) A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre vonatkozik
• a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.);
• az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal
összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.);
• a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fgytv.);
• a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló
2008. évi XLVII. törvény (Fttv.);
• a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló
45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik, figyelemmel a Az EURÓPAI PARLAMENT
ÉS A TANÁCS 2011/83/EU Irányelvére is;
• a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó
szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól 19/2014. (IV. 29.)
NGM rendelet;

• bizonyos termékcsoportok és értékhatárok esetén az egyes tartós fogyasztási cik-
kekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet.

1) Díjfizetés utánvéttel: Amennyiben a weboldalon megrendelt termék futárszolgálattal

vagy a Magyar Posta igénybevételével kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Fel-
használó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.

2) Online bankkártyával: A Felhasználónak lehetősége van a rendelés összértékét online,
bankkártyával fizetni a Szolgáltató által igénybe vett pénzügyi szolgáltató biztonságos

fizetési rendszerén keresztül. Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén ke-
resztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a Szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgál-
tatást nyújtó Barion Payment Zrt. (székhely: 1117 Budapest, Infopark sétány 1., I. ép. 5.em.
a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.
5.) a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény (a továbbiakban: Intéz-
mény, http://alk.mnb.hu/data/cms2462025/keksz_16397232.pdf) A rendszer biztonsá-
gos csatornát használ és automatikus. Az érintett Intézmény kizárólag a Felhasználó ál-
tal megadott, a fizetési tranzakcióhoz szükséges kártyaadatokat kapja meg a 128 bites

SSL titkosítással ellátott fizetőoldalon. A megrendeléssel kapcsolatos személyes adatok-
ról és a vásárlás tartalmára vonatkozó információkról az Intézmény nem kap értesítést

Szolgáltatótól. Továbbá a fizetőoldal adattartalmáról a Szolgáltató szintén nem értesül,
azokhoz csak az Intézmény férhet hozzá. A tranzakció eredményéről a fizetést követően

a bank oldala tájékoztatja. A kártyás fizetéshez a Felhasználó internet böngésző prog-
ramjának támogatnia kell az SSL titkosítást. A megrendelés végösszegeként kifizetett

összeg azonnal zárolásra kerül a Felhasználó folyószámláján.
3) Előre utalással (banki átutalással): A megrendelt terméket lehetőség van előre utalással
is megvásárolni, a Szolgáltató által küldött díjbekérőben foglaltak szerint. Az átutalás

közleményében a megrendelő nevét és az e-mailben kapott rendelésszámot fel kell tün-
tetni az utalás egyértelmű azonosíthatósága érdekében! A megrendelés teljesítését a

Szolgáltató a banki utalás beérkezését követő legelső munkanapon megkezdi, melyről
telefonon és/vagy e-mailben is értesítést küld.
4) Fizetés a Felhasználó által kiválasztott Pick Pack Ponton - átvételi helyen: a megérkezett
bontatlan, sértetlen csomag ellenértékét a Felhasználó készpénzben vagy bankkártyával
tudja kifizetni. (A bankkártyás fizetési lehetőségről az adott átvételi ponton előre
tájékozódnia kell.)

5) Készpénzzel: A szolgáltató ügyfélszolgálatán (1121 Budapest, János Zsigmond utca
158.) kizárólag előre egyeztetett időpontban.

A kinyomtatott alakszerű számlát a Szolgáltató a Felhasználó részére küldött csomag-
ban helyezi el, azzal együtt küldi meg.

1) Amennyiben futárszolgálattal vagy postai úton történik a kiszállítás, a küldemény feladá-
sáról a Szolgáltató az eszter.korompai@best4pets.hu e-mail címről értesíti a Felhaszná-
lót. A Felhasználónak célszerű a levelezőrendszere beállításában ezt az e-mail címet úgy

beállítani, hogy azt a levelezőrendszere ne tekintse „spam”-nek, vagy a megrendelést kö-
vetően a „spam” leveleket is ellenőriznie.

2) Amennyiben a futár a megadott címen nem talál senkit, akkor egy alkalommal ismételten

megkísérli a kézbesítést. Ha két kézbesítési kísérlet után sem sikerül átadni a külde-
ményt, akkor azt már csak a Felhasználó költségére tudja a Szolgáltató újra postázni. A

küldemény átvételekor a Felhasználó köteles megvizsgálni, hogy a termék sérülésmen-
tes-e. Amennyiben sérülést tapasztal a csomagoláson, vagy a terméken, a Felhasználó

kérheti a futártól jegyzőkönyv felvételét, mert a termék futártól való átvételével, illetve az

átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele meg-
történik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a Felhasználó kizárólag elállási jogával

élhet, ezért a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyi-
ségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. Amennyiben az átvételkor lát-
hatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően ke-
letkezett, a termék visszavételét, illetve cseréjét a Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az

átvételt követően észlelt sérülésért a Szolgáltató felelősséget nem vállal!
3) A szállítási és csomagolási költségekről, valamint a szállítási határidőről a Szolgáltató a
weboldalán, illetve a megrendelés folyamatában ad részletes tájékoztatást.
4) Amennyiben valamely szolgáltató csomag átvételi pontjára történik a kiszállítás (például

MPL Posta Pont, Pick Pack Pont stb.) az átvétellel kapcsolatos információkat a Szolgál-
tató a weboldalán, illetve a megrendelés folyamatában adja meg részletesen.

5) A Szolgáltató – eltérő megállapodásának hiányában – a szerződés megkötését követően

késedelem nélkül, de legkésőbb harminc (30) napon belül köteles a Fogyasztó rendelke-
zésére bocsátani (kiszállítani) a termék(ek)et. A Szolgáltató késedelme esetén a Fo-
gyasztó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a

Fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni. A Fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor
jogosult a szerződéstől elállni, ha a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta vagy

a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendelteté-
sénél fogva a meghatározott teljesítési időben – és nem máskor – kellett volna teljesí-
teni.

1) Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékeny-
sége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap,
használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció,
ajánlat címzettje (a továbbiakban: Felhasználó).

2) A terméknek a Felhasználó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik sze-
mély általi átvételének napjától számított 14 (tizennégy) napon belül a szerződéstől indo-
kolás nélkül elállhat. A Felhasználó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvé-
telének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát. Ha a Felhasználó elállási

jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljut-
tatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 2. pontjában

feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fel-
használó felhasználhatja a jelen ÁSZF mellékletében szereplő elállási nyilatkozat mintát

is.
3) A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta

előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére. A Felhasználót terheli annak bi-
zonyítása, hogy elállási jogát megfelelően gyakorolta.

4) A Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Felhasználó elállási nyilatkoza-
tának megérkezését. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell

tekinteni, ha a Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a

14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak. Postai úton történő jelzés alkalmával a pos-
tára adás dátumát, e-mailben történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi

figyelembe a Szolgáltató a határidő-számítás szempontjából. A Felhasználó levelét aján-
lott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dá-
tuma.

5) A Felhasználó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató 2. pontban fel-
tüntetett címére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának

közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a

Felhasználó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megren-
delt futárnak átadja) a terméket.

6) A terméknek a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Felhasználót ter-
heli. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A

termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Felhasználót semmilyen
más költség nem terheli.
7) Ha a Felhasználó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Felhasználó elállási

nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fel-
használó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállítá-
sért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel,

hogy a Felhasználó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól
eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig
visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Felhasználó nem igazolta hitelt
érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi
figyelembe. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal
egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha a Felhasználó más fizetési mód
igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából
kifolyólag a Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli. A Felhasználó kizárólag
akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék
jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot
meghaladó használat miatt következett be.
8) A Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog:

a) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy

kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen
a fogyasztó személyére szabtak;
b) romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
c) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai
okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

d) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválasztha-
tatlanul vegyül más termékkel;

e) lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példá-
nyának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást

felbontotta.
9) A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 25. §-a szerint a fogyasztó csak a termék jellegének,
tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó
használatból eredő értékcsökkenésért felel. Erre tekintettel a Szolgáltató külön felhívja a
Fogyasztó figyelmét, hogy a termék gyári csomagolását csak akkor bontsa fel, a termék
eredeti címkéjét csak abban az esetben távolítsa el, amennyiben e nélkül annak jellege,

működése, tulajdonsága nem állapítható meg. Az esetleges ezzel kapcsolatos, értékcsök-
kenés megállapításáról szóló vita megelőzése érdekében a Szolgáltató a +36 30 697

1676 telefonszámon vagy az eszter.korompai@best4pets.hu e-mail címen elérhető és
szükség esetén e kérdés kapcsán is tájékoztatást, segítséget nyújt.

1) A Szolgáltató jogosult az általa meghatározott feltételek teljesítése esetén a Felhaszná-
lót V.I.P. tagnak tekinteni, amennyiben a Felhasználó is teljesíti az ehhez szükséges re-
gisztrációt. Az erre vonatkozó feltételeket a Szolgáltató a Kedvezmények / VIP tagság

aloldalán hirdeti meg, valamint ezen az aloldalon helyezi el a VIP TAGSÁGI REGISZTRÁ-
CIÓ linket is, amelynek segítségével a Felhasználó a regisztrációját elvégezheti.

2) A V.I.P. tag a tagsága fennállása alatt a jelen ÁSZF 6. pontjában meghatározottaktól el-
térően a jogszabályban meghatározott elállási jogát a 14 naptól eltérően 30 napig gyako-
rolhatja.

3) A Szolgáltató az ilyen többlet szolgáltatásait szabadon kiegészítheti, módosíthatja, visz-
szavonhatja, de a Felhasználó megrendelésének időpontjában érvényben lévő többlet

szolgáltatást köteles az adott megrendelés vonatkozásában biztosítani.

1) A Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kelléksza-
vatossági igényt érvényesíthet (Ptk. 6:159. §). Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó

az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatos-
sági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már lé-
teztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesí-
teni már nem tudja.

2) Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1
éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

3) Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek

közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató szá-
mára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást

vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellen-
szolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is

kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is eláll-
hat.

4) Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
5) Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés
költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott
okot.
6) Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint
a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

7) Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igé-
nyét.

8) A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvé-
nyesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a

terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).
9) Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet
megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást

követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Fel-
használónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott sza-
vatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban

már a Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a tel-
jesítés időpontjában is megvolt.

10) Ha a Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából -

elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb része-
ire nem minősül érvényesítettnek.

1) A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása sze-
rint – kellékszavatossági (Ptk. 6:159. §) vagy termékszavatossági (Ptk. 6:168. §) igényt

érvényesíthet, a Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt
kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan
érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a

kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a Fel-
használó a gyártóval szemben érvényesítheti.

2) Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy ki-
cserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Fel-
használónak kell bizonyítania.

3) Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatá-
lyos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban

szereplő tulajdonságokkal.
4) Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától
számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A
Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

 

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közölt-
nek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

5) Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával
(Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

6) A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötele-
zettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
b) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában
nem volt felismerhető vagy
c) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

7) A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyíta-
nia.

1) Amennyiben a Szolgáltató olyan terméket értékesít, amely az egyes tartós fogyasztási
cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya
alá tartozik, köteles helytállni a hibás teljesítésért (Ptk. 6:171. §).
2) Amennyiben a weboldalon szereplő termék jótállási kötelezettség alá esik, ennek tényét

a Szolgáltató feltünteti a termék adatainál, valamint a termék értékesítése során a jótál-
lásból eredő jogok érvényesítése érdekében jótállási jegyet állít ki a Felhasználó részére.

1) A Felhasználó Szavatossági igényeit, panaszát az alábbi elérhetőségeken érvényesítheti,
illetve jelentheti be:
Címzett: Ő.P.A. Kft.
Levelezési cím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 158.
E-mail cím: info@best4pets.hu
Telefon: +36 30 697 1676
2) A Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja.
Amennyiben a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből
adódóan vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató
a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel, melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával
együtt őriz.
3) A Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén
helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett
írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni.

4) A Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásá-
val közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egy-
idejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát. Minden egyéb esetben a Szolgáltató

az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el. A telefonon vagy más hírközlési
eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a

későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését. A Szolgáltató a hozzá írásban ér-
kezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés
értelmében a postára adást jelenti. A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató az
elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a

Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, további lehetőségek állnak nyitva Fel-
használó számára.

A Felhasználó fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben. Az első
fokon eljáró járási kormányhivatalok felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül
tekintheti meg: http://fogyasztovedelem.kormany.hu/node/7699 illetve közvetlenül a
http://jarasinfo.gov.hu/ oldalról érheti el.

A Felhasználó békéltető testületi eljárást kezdeményezhet a Szolgáltatóval szemben. A bé-
kéltető testületek felsorolását és elérhetőségét az alábbi linken keresztül tekintheti meg:

http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579 illetve közvetlenül a https://bekelte-
tes.hu/ oldalról érheti el.

A Szolgáltató székhelye szerint illetékes:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Budapesti Bé-
kéltető Testület.

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
Telefonszáma: 06-1-488-2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Amennyiben az online vásárlás során felmerült probléma vagy vita nem rendeződött el a Szol-
gáltatóval vagy a hazai fórumokon, panaszát a következő platformon keresztül terjesztheti

európai uniós vitarendezési testület elé:
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=HU

A Felhasználó polgári pert kezdeményezhet a Szolgáltató ellen. A per elbírálása a törvény-
szék hatáskörébe tartozik. A per – az érintett választása szerint – a lakóhelye szerinti tör-
vényszék előtt is megindítható (a törvényszékek felsorolását és elérhetőségét az alábbi lin-
ken keresztül tekintheti meg: http://birosag.hu/torvenyszekek.

 

(A szerződéstől való esetleges elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa visz-
sza)

Címzett: Ő.P.A. Kft.
Levelezési cím: 1121 Budapest, János Zsigmond utca 158.
E-mail cím: info@best4pets.hu

Alulírott kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék(ek) adás-
vételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A Felhasználó neve:

A Felhasználó címe:

Kelt

A Felhasználó aláírása

Keresés